آرشیو

بازدید هیات تجاری افغانستان در معیت هیئت مدیره اتحادیه

بازدید هیات تجاری افغانستان در معیت هیئت مدیره اتحادیه

دسامبر 20, 2017

بازدید هیات تجاری افغانستان در معیت هیئت مدیره اتحادیه از شرکت توس آلم به مدیریت آقای مهندس حسین آرزومند ، بازدید از شرکت افشین نیا به مدیریت آقای مهندس کرمی ، بازدید از کارگاه برادران سعادتمند تهرانی به جهت برقراری ارتباطات تجاری فی ما بین اعضای اتحادیه و کشور افغانستان