درباره ما

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف ماشین ساز فلزتراش و ذوب فلزات مشهد در تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۱۶۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه : به استناد ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه صنف ماشین ساز، فلز تراش و ذوب فلزات مشهد تشکیل می گردد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.