اعضاء هیئت مدیره

محمد جواد نظامی

(رئیس اتحادیه)

امیر دانشمند نوروزیان

(نائب رئیس دوم اتحادیه)

محمد دباغ

(نائب رئیس اول اتحادیه)

علیرضا براتی

(بازرس اصلی اتحادیه)

احمد فرخنده پور

(خزانه دار اتحادیه)

محمد کاظم دولتخواهی

(دبیر اتحادیه)