بازدید مسئولین محترم آموزش و پرورش از اتحادیه بمناسبت روز اصناف

بازدید مسئولین محترم آموزش و پرورش از اتحادیه بمناسبت روز اصناف

بازدید مسئولین محترم آموزش و پرورش از اتحادیه بمناسبت روز اصناف

بازدید هیئت مدیره از هنرستان سید جمال الدین اسدآبادی

بازدید هیئت مدیره از هنرستان سید جمال الدین اسدآبادی

بازدید هیئت مدیره از هنرستان سید جمال الدین اسدآبادی

درباره اتحادیه

تاسیس موسسه غیر تجاری اتحادیه صنف ماشین ساز فلزتراش و ذوب فلزات مشهد در تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۱۶۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه : به استناد ماده ۲۱ قانون نظام صنفی و آیین نامه های مربوط به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی و انجام وظایف مقرر در قانون و آیین نامه های مزبور و نیز ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنف و بهبود وضع پیشه و خدمات در ارتباط با رفاه مصرف کنندگان، بهبود اقتصاد شهر و تسهیل روابط افراد صنفی با موسسات دولتی و خصوصی اتحادیه ای به نام اتحادیه صنف ماشین ساز، فلز تراش و ذوب فلزات مشهد تشکیل می گردد. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.